โรงเรียนวัดบางกระสอบ (เชยบุญปลูกราษฎร์อุปถัมภ์)
38 หมู่ที่ 10 ซอยเพชรหึงษ์ 18 ถนนเพชรหึงษ์  ตำบลบางกระสอบ  อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
เบอร์โทรศัพท์ 024610685
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : พระครูเกษมคุณานุสิฐ
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ผู้แทนจาก : เจ้าอาวาสวัดบางกระสอบ
ชื่อ-นามสกุล : นายวรพันธ์ บำรุงไทยชัยชาญ
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้แทนจาก : ผู้อุปการะคุณ
ชื่อ-นามสกุล : นายชิษณุพงศ์ ยิ่งยงณรงค์กุล
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
ผู้แทนจาก : ผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวหฤทัย บุญประสพ
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนครู
ผู้แทนจาก : ครูโรงเร่ียนวัดบางกระสอบ
ชื่อ-นามสกุล : นางนัยนา กลิ่นมลิวัลย์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
ผู้แทนจาก : ศิษย์เเก่าโรงเรียนวัดบางกระสอบ
ชื่อ-นามสกุล : นายสิงห์คำ มณีจันสุข
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
ผู้แทนจาก : สมาคมคนพิการตำบลบางกระสอบ
ชื่อ-นามสกุล : นายภาวี ศิโรดม
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผู้แทนจาก : องค์การบริหารส่วนตำบลบางกระสอบ
ชื่อ-นามสกุล : พระปลัดคมศักดิ์ สติสมฺปนฺโนฺ
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา
ผู้แทนจาก : พระปลัดวัดบางกระสอบ
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพรทิพย์ ชูบัว
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ผู้แทนจาก : ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางกระสอบ