โรงเรียนวัดบางกระสอบ (เชยบุญปลูกราษฎร์อุปถัมภ์)
38 หมู่ที่ 10 ซอยเพชรหึงษ์ 18 ถนนเพชรหึงษ์  ตำบลบางกระสอบ  อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
เบอร์โทรศัพท์ 024610685
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ (Mission Statement)
 
1. พัฒนาผู้เรียนเต็มศักยภาพและบรรลุมาตรฐานการศึกษา
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม รักษ์ความเป็นไทยและท้องถิ่นโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียง
3. พัฒนาศักยภาพครูสู่ความเป็นมืออ vาชีพ ให้จัดการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ และให้ผู้เรียนมี
    ความสามารถด้านการคิด 
4. ส่งเสริมและพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาให้เอื้อต่อการเรียนรู้และใช้เป็นแหล่งเรียนรู้
5. สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ให้เกิดการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพของผู้เรียน 
6. บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพและกระบวนการมีส่วนร่วม 
 
เป้าประสงค์ (Goal)
 
1.  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามเกณฑ์มาตรฐานของถานศึกษา
2.  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รักษ์ความเป็นไทย ปฏิบัติตนตาม
     หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. ผู้เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา มีนิสัยรักการอ่าน และใช้เทคโนโลยีได้เหมาะสม
4. ผู้บริหารมีระบบการจัดการที่ดีและครูมีการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยมา
    ช่วยสอน จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
5. ส่งเสริมสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้
6. คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาจัดการศึกษา
    ของสถานศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน