โรงเรียนวัดบางกระสอบ (เชยบุญปลูกราษฎร์อุปถัมภ์)
38 หมู่ที่ 10 ซอยเพชรหึงษ์ 18 ถนนเพชรหึงษ์  ตำบลบางกระสอบ  อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
เบอร์โทรศัพท์ 024610685
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน

จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 1

 
ที่ ชั้นเรียน ชาย หญิง รวม
1 อนุบาล 2 3 1 4
2 อนุบาล 3 2 1 3
  รวมอนุบาล 5 2 7
3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 3 8 11
4 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 6 4 10
5 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 4 6 10
6 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 6 6 12
7 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 8 6 14
8 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 4 6 10
  รวมประถม 31 36 67
  รวมทั้งสิ้น 36 38 74