โรงเรียนวัดบางกระสอบ (เชยบุญปลูกราษฎร์อุปถัมภ์)
38 หมู่ที่ 10 ซอยเพชรหึงษ์ 18 ถนนเพชรหึงษ์  ตำบลบางกระสอบ  อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
เบอร์โทรศัพท์ 024610685
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 วิสัยทัศน์โรงเรียน
 
คุณธรรมนำความรู้ รักษ์ความเป็นไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
 
 
ปรัชญาโรงเรียน
 
ปญฺญา นรานํ รัตนํ
ปัญญาเป็นดวงแก้วของคนดี